Cursus Hr En Ondernemingsraad

Gepubliceerd mrt. 08, 22
6 min read

Basiscursus Ondernemingsraad

De ondernemer kan op zijn beurt de kantonrechter vragen het besluit toch te mogen nemen (overleg). Initiatiefrecht ondernemingsraad De OR mag de ondernemer ongevraagd voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiële en economische zaken. Voordat de ondernemer over het voorstel beslist, moet deze minstens 1 keer met de OR overleggen - basiscursus. Na dit overleg moet de ondernemer zo snel mogelijk schriftelijk uitleggen wat zijn beslissing is.

De ondernemer moet de OR bijvoorbeeld informatie geven over de jaarrekening, het sociaal jaarverslag, de beloningsstructuur en beleidsplannen. Minimaal 2 keer per jaar vindt er een overlegvergadering plaats. Deze gaat over de algemene gang van zaken van de onderneming of organisatie. Hierbij zijn ook mogelijke interne toezichthouders aanwezig, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen.

Cursus Or

De ondernemer of bestuurder moet minstens 1 keer per jaar een aantal onderwerpen op de agenda zetten. Deze onderwerpen voor overleg met de OR zijn in ieder geval: arbeidsvoorwaardelijke regelingen; beloningsafspraken voor werknemers, bestuur en toezichthouders. Spreken tijdens aandeelhoudersvergadering De OR van een N.V. heeft het recht om te spreken tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Or Training En Or Cursus - Hart Voor MedezeggenschapTrainingen - Or-online

Dit zijn: belangrijke bestuursbesluiten, beloningsbeleid, benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders en commissarissen. Overige bevoegdheden ondernemingsraad Werkgevers en werknemers kunnen in overleg de OR extra bevoegdheden geven. Het kan zijn dat er in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) extra afspraken zijn gemaakt. Maar ook de ondernemer en de OR samen kunnen de OR extra bevoegdheden geven.

Or Trainingen En Cursussen

Tijdbesteding en scholing OR-leden Leden van de OR mogen tijdens werktijd vergaderen en voorzieningen van de werkgever gebruiken. Ze bepalen in overleg met de ondernemer hoeveel tijd zij mogen besteden aan OR-werkzaamheden. Dat moet minimaal 60 uur per jaar zijn - overleg. Er is geen maximum. OR-leden hebben ook recht op scholingsverlof onder werktijd, met behoud van loon: OR-leden: 5 dagen scholingsverlof per jaar; leden van ondernemingsraadcommissies: minimaal 3 dagen per jaar; leden die lid zijn van de OR én van een ondernemingsraadcommissie: minimaal 8 dagen per jaar.

De ondernemer betaalt de kosten van de scholing. cursus. Overkoepelende ondernemingsraad In een samenwerkingsverband van ondernemingen (bijvoorbeeld een concern) kan de ondernemer een overkoepelende OR invoeren. Daarvan zijn er 2 soorten: Centrale ondernemingsraad (COR)Dit is een overkoepelende OR voor alle ondernemingen in een samenwerkingsverband. Groepsondernemingsraad (GOR)Dit is een overkoepelende OR voor een deel van de ondernemingen in een samenwerkingsverband.

Welke Rechten Heeft Een Ondernemingsraad (Or)?

De aparte ondernemingsraden hebben op die onderwerpen dan geen stem meer. Afspraken voor samenwerking tussen OR en directie of bestuur Voor een goede samenwerking tussen de OR en directie of bestuur, is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken. Over een proces bijvoorbeeld als het indienen van wijzigingsvoorstellen die advies of instemming moeten krijgen.

Zorg ook voor vaste vergadermomenten waarop de OR en directie of bestuur met elkaar praten. Contact zoeken met bedrijfscommissie bij meningsverschil Het kan gebeuren dat de OR en directie een verschil van mening hebben waar zij niet uitkomen. Dan kunnen zij de bedrijfscommissie om bemiddeling en advies vragen. Dit voorkomt mogelijk een gang naar de rechter..

Scholingsrecht Leden Ondernemingsraad

Financiën zijn niet zo lastig, wel het gebruikte vakjargon. Deze cursus staat in het teken van het opdoen van kennis en inzicht in de financiële wereld en vooral structuur te krijgen in wat de OR hiermee wel en ook niet kan doen. Welke informatie is relevant en welke niet? Hoe lees je deze informatie en vooral ook….

Dit is allemaal onderdeel van de planning- en controlcyclus. In deze cursus wordt als eerste gekeken naar de planning & controlcyclus. Daarnaast worden de belangrijkste begrippen, zoals balans, winst-en-verliesrekening als het kasstroom overzicht met elkaar besproken. Ook wordt inzicht gegeven in de wijze waarop de OR kan onderzoeken wat de belangrijkste zorgen, aandachtspunten of risico’s zijn.

Cursus - Training Ondernemingsraad (Or) Basis

Als voorbereiding op de tweede bijeenkomst wordt ook gevraagd een aantal opdrachten uit te voeren, waaronder een gesprek met de financieel verantwoordelijke van uw organisatie. Op deze manier zorgt u ervoor dat hetgeen u leert ook direct toepasbaar is in uw dagelijkse praktijk/organisatie. Introductie in financiële terminologie waardoor u vertrouwd raakt met het leggen van verbanden tussen de financiële rapportages en het beleid van de organisatie; Inzicht in de wijze waarop u financiële gegevens snel en overzichtelijk ordent en beoordeelt; Handvatten om de beïnvloedingsmogelijkheden van de medezeggenschap te versterken.

Training En Advies Voor Europese OndernemingsradenOr Basis - Rendement Congressen & Opleidingen

Door deel te nemen aan deze training vergroot je jouw inzicht op welke wijze financiële besluiten tot stand komen en welk effect dat heeft op de organisatie, medewerkers, producten en dienstverlening. Ook wordt de relatie met het informatie-, overleg- en adviesrecht in de Wet op de ondernemingsraden uiteengezet (training). Programma De training duurt één dag en de lunch is inbegrepen.

Onderwerpen Voor De Or Training

CT² is een Coach, Sander organisatie. adviesbureau.

Eigenlijk is iedere training puur maatwerk. leergang. Als jullie kiezen voor zo'n maatwerktraining, dan voeren wij die training uit op een door jullie gekozen locatie en tijdstip. adviesbureau. Of via een door de OR te kiezen software programma, zoals Zoom of Teams. OR-leden kijken vaak naar ons open-trainingenaanbod, maar willen dan toch een maatwerktraining uit dit aanbod.

Training Nieuwe Or Leden - Ptv Leden

Inzicht In Strategie En Financiën - Atim Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële situatie van de organisatie, maar ook informatie over beleidskeuzes. Gaat het financieel goed of slecht met de organisatie? Is die investering verstandig of niet? Is een stijgende voorraad iets om blij mee te zijn? Voor een antwoord op deze vraag moet de OR kijken naar bijvoorbeeld de jaarrekening, de balans en de begroting.

Training En Advies Voor Europese OndernemingsradenOr Cursus

Afschrikwekkende termen? Dat valt mee (Training Ondernemingsraad). Cijfers zijn best leuk, als ze maar in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Tijdens de training OR en financiële cijfers krijg je uitgelegd hoe de financiële stukken in elkaar zitten. Je leert waar je naar moet kijken en vooral ook waar je niet te lang bij stil moet staan.

Or Trainingen Voor De Ondernemingsraad

Je neemt deze mee naar de workshop en als je ze niet kunt vinden, zoeken wij ze voor je op. Samen met een financieel deskundige ga je puzzelen met de cijfers die hierin staan. Training Ondernemingsraad. Inzicht in eigen cijfers; neem het jaarverslag mee! Certificaat In de training werk je aan de competentie ‘analytisch vermogen’.

Or Cursus Vergelijken & BoekenScholing & Training Ondernemingsraad

Boek Financieel beleid, wat en hoe voor de OR Tijdens deze training ontvang je het boek ‘Financieel beleid, wat en hoe voor de OR’. Or En Financiële Cijfers - Trainingen Financiën zijn voor veel ondernemingsraden een lastig onderwerp. Als gewone medewerker sta je hier vaak ver vanaf. Toch spelen de financiën van je organisatie bij veel adviesgerechtigde onderwerpen een hoofdrol.

Or Trainingen

Hoe zorg je er voor dat je als ondernemingsraad voldoende begrijpt van financiën? Je hoeft als OR niet het werk van de boekhouder over te doen. Wat Doet Een Ondernemingsraad? Checklist Uitbesteding - Atim, U kunt voor meer informatie over deze training ook direct contact opnemen met een van onze OR-trainers op 06 16 11 59 76 (advies).Zonder tegenbericht uiterlijk twee weken van tevoren gaat de cursus op deze datum door. U kunt zonder kosten de cursus tot vier weken van tevoren afzeggen of voor een andere datum kiezen. Training Gevorderde Or - atim. eu Voor een hoger rendement is het van belang dat je je via de leeromgeving goed voorbereidt op de training.

Navigation

Home

Latest Posts

Zakelijk Engels - Courses

Published May 25, 22
8 min read

Omgevingsmanager Inschakelen

Published May 02, 22
6 min read