Financiële Stukken Lezen En Begrijpen Voor De Or

Gepubliceerd jan. 15, 22
6 min read

Vergelijk 91 Trainingen & Cursussen Or

Tijdens de sessies werd aandacht besteed aan visievorming, toekomstige ontwikkelingen en relevante thema's. Door het gebruik van verschillende methodieken zorgden we ervoor dat zoveel mogelijk deelnemers aan het woord kwamen en hun input konden geven. Reacties van deelnemers:"Leuke en goede procesbegeleiding. Zeer leerzaam en goeie energie gekregen om verder te gaan" "Scherp, geloofwaardig, effectief, goed op elkaar inspelen en aanvullen!" "De begeleiders hebben goed oog voor planning van het programma en weten de juiste ruimte te creëren om onderling te kunnen netwerken" "Inspirerende bijeenkomst, mede door de wijze waarop in het proces aandacht is voor ieders inbreng" April 2010 - Heden Wij begeleiden de OR van het AP Limburg tijdens periodieke bijeenkomsten.

"Doordat de trainer onze organisatie goed kent, weet hij waar niet alleen inhoudelijk de uitdagingen liggen voor de OR, maar weet hij ons als team ook klaar te stomen om het karwei te klaren." - OR-lid Maart 2015 - februari 2017 Haagse Beek heeft de centrale ondernemingsraad (COR) van de veiligheidsregio en de ondernemingsraad van de brandweer ondersteund.

De opbrengst van de praktijksimulatie was meer inzicht in de belangen die er op verschillende niveaus spelen en welke belanghebbenden een rol spelen bij veranderingen. Zowel OR als bestuurder zijn hierna op een effectievere wijze het contact met elkaar aangegaan. Begin 2019 heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd waarin de OR zich heeft bezind op de eigen positie, de ontwikkeling in de samenwerking zeggenschapo-medezeggenschap, de rol van de achterban daarin en de onderlinge samenwerking.

Recht Op Scholing Ondernemingsraad: Artikel 18 Wor

Reactie van de WOR-bestuurder: "Dit is iets wat we regelmatig moeten met elkaar moeten doen, vrijuit kunnen uitwisselen van visie en standpunten. Het is heel prettig om dat onder begeleiding van een adviseur te doen die ons ruimte geeft, maar ook prikkelt om tot gezamenlijkheid te komen". Reacties van deelnemers: Juni 2011 - april 2016 Begin 2015 heeft een tweedaagse plaatsgevonden waarin we de ondernemingsraad hebben begeleid bij de effectieve uitvoering van hun rol ten aanzien van ontwikkelingen als de komst van Noorse gedetineerden.

Tevens is uitgebreid ingegaan op de sterktes en zwaktes van het team, middels een SWOT-analyse (Training, coaching en opleiding). De driedaagse werd afgesloten met een gesprek tussen OR en bestuurder waarin wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken. December 2011 - april 2018 Haagse Beek heeft de ondernemingsraad ondersteund in de vorm van: Intensieve begeleiding van de OR bij het uitbrengen van een advies over de op handen zijnde fusie van het Agentschap NL met de Dienst Regelingen.

Consulting & Training - StrategierealisatieTraining En Cursus Ondernemingsraad

Trainingsdagen in het teken van onderlinge samenwerking, effectiviteit en efficiëntie, prioritering van agendapunten voor het overleg met de bestuurder, wettelijke kaders van medezeggenschap, belangenbehartiging en vertegenwoordiging, de OR van de toekomst en optimalisering van het proces rondom zeggenschap-medezeggenschap. Coaching van het dagelijks bestuur met betrekking tot het ontwikkelen van een eigen visie, het formuleren van ambities, doelstellingen en gewenste resultaten, slim samenwerken en omgaan met belangen.

Basiscursus Financiën - Financiële Training Ondernemingsraad

Adviesvaardigheden Voor Startende AdviseursOr En Financieel Beleid: Een Introductie

Inhoudelijke agendapunten voor de overlegvergadering met de bestuurder zijn uitgewerkt in een concreet actieplan. Er is aandacht besteed aan onderhandelen en overtuigen door de individuele OR-leden. Na het aantreden van een vernieuwde ondernemingsraad hebben wij met de OR teruggekeken op de resultaten van de vorige OR en welke succesfactoren dit resultaat tot stand hebben gebracht.

Tot slot kregen de OR-leden op een ludieke manier inzicht in hoe zij als team samenwerken. Reactie van een deelnemer: 'De trainer heeft ons op een prettige manier prikkelende en nieuwe inzichten meegegeven over hoe wij als OR het gesprek met de bestuurder en onze rol als OR invulling kunnen geven'.

Tijdens de reorganisatie ondersteunden we de OR onder andere bij het voorbereiden en begeleiden van een drietal achterbanbijeenkomsten met medewerkers. Met elkaar is uitgebreid ingegaan op de gevolgen van de organisatieverandering en welke maatregelen er nodig zijn om de gevraagde werkzaamheden zo optimaal te kunnen blijven doen. Tevens hielpen we de OR bij het bepalen van hun positie en rol in de veranderopgave van DICTU 2021 en begeleidden we een informeel gesprek met het directieteam.

Or En Financieel Beleid: Een Introductie - Medezeggenschap

Training van de voorzitter. Verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur Feedback van een deelnemer: "De begeleider van Haagse Beek voelt goed aan wat de groep nodig heeft. Het vooraf vastgestelde programma is een leidraad en geen doel op zich. Daarmee heeft de begeleider zich laten zien als iemand die zich goed kan inleven maar de groep verantwoordelijk maakt voor het eigen eindresultaat." April 2015 In deze training is behandeld welke wettelijke kaders, zoals de Wet op de ondernemingsraden ('The Works Councils Act'), de invloed van de medezeggenschap bepalen.

Adviesvaardigheden Voor Startende AdviseursTrainings- En Adviesbureau

Maart 2015 - Heden Tijdens een starttraining voor de vernieuwde OR is aandacht besteed aan persoonlijke motivaties en inhoudelijke ambities van OR-leden. Er is een inventarisatie en prioritering gemaakt van relevante ontwikkelingen in en rond de organisatie. De samenwerking met de bestuurder is besproken, evenals de resultaten die de OR de komende periode wil behalen en de bijbehorende taakverdeling - Alle trainingen en opleidingen.

Aanleiding was een herziening van de besturingsstructuur. De structuur is tot stand gekomen aan de hand van gesprekken over uitgangspunten. Door te spreken over de wijze waarop men wil dat de medezeggenschap werkt binnen de organisatie zijn we tot heldere en concrete afspraken gekomen. Deze afspraken vormen de basis, de uiteindelijk gekozen structuur is hieraan onderhavig.

Alle Trainingen En Opleidingen

Februari 2015 Het hele 'reilen en zeilen' van het medezeggenschapswerk is voorbij gekomen. De leden van de ondernemingsraad weten nu met welke kaders ze te maken hebben, het team is door kennismaking en sterkte- en zwakteanalyse versterkt en de inhoudelijke doelstellingen voor de komende periode zijn bepaald. September 2012 - juni 2017 Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we met een vernieuwde OR gekeken wat een ieders drijfveer is en wat de OR gezamenlijk wil bereiken.

We hebben stilgestaan bij de Wet op ondernemingsraden om te zien welke mogelijkheden of kaders deze biedt voor het behalen van de doelstellingen. De doelstellingen zijn door de OR uitgewerkt in een plan van aanpak en aan elkaar gepresenteerd - Inzicht in strategie en financiën. Tevens zijn afspraken gemaakt over interne samenwerking en is de communicatie met de collega's in de organisatie besproken.

Rapportcijfer deelnemersevaluatie laatste bijeenkomst: 8,2 februari 2015 Haagse Beek heeft de ondernemingsraad getraind en begeleid op het gebied van teamsamenwerking, inhoudelijke onderwerpen en het concretiseren van eigen doelstellingen. Rapportcijfer deelnemersevaluatie: 8,2 Januari 2018 Bij de aanvang van een nieuwe zittingstermijn van de OR heeft Haagse Beek een tweedaagse training verzorgd - OR training.

Zo Vindt U Een Geschikte Opleiding

Aan de hand van een teamanalyse bespraken we de persoonsprofielen en talenten van individuele OR-leden. In het bijzonder zijn we ingegaan op het voeren van 'het goede gesprek' en welk effect een andere vorm van gespreksvoering kan hebben. Vervolgens hebben we de inhoudelijke doelstellingen voor de komende zittingstermijn geïnventariseerd en de OR-agenda vastgesteld, waarna we concrete afspraken hebben gemaakt over de manier van werken en het contact met de achterban.Tijdens de training hebben we aan de hand van praktijkvoorbeelden van het Gerechtshof gekeken naar de mogelijkheden die de OR vanuit de WOR heeft. November 2014 Haagse Beek heeft een tweedaagse training verzorgd voor de ondernemingsraad, waarin het team aan de slag is gegaan met onderlinge samenwerking, door middel van teamanalyse en teamactiviteiten.

Navigation

Home

Latest Posts

Zakelijk Engels - Courses

Published May 25, 22
8 min read

Omgevingsmanager Inschakelen

Published May 02, 22
6 min read